Winkelmandje is leeg

Winkelmandje is leeg

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Overeenkomst 

1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte en elke overeenkomst beheerst door de wet, door de bijzondere bepalingen op de voorzijde en door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van de beschrijving van het voertuig, waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden. 

 

1.2 Een offerte is geldig gedurende 20 dagen. De totaalprijs vermeld in de offerte is inclusief BTW en andere belastingen en taksen van welke overheid dan ook.  

 

1.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van de overeenkomst en bindt de partijen onherroepelijk. Indien de klant de overeenkomst annuleert, is het bedrijf gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant middels een aangetekend schrijven in die zin. In dat geval is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgelegd op 10% van de totale prijs conform artikel 2.2, onverminderd het recht van het bedrijf om de meerdere schade te bewijzen. Indien het bedrijf de overeenkomst annuleert, beschikt de klant over dezelfde rechten. In geval van vreemde oorzaak (conform artikel 1147 B.W.) is de in gebreke blijvende partij van rechtswege gemachtigd om de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. De stopzetting van de productie van de bestelde koopwaar maakt in ieder geval een situatie van vreemde oorzaak uit.  

 

1.4 Alle verkopen worden geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van het bedrijf. 

 

1.5 Indien mocht blijken dat een of meerdere artikelen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige artikelen onverminderd bestaan. 

 

  

2. Prijs 

2.1 De overeengekomen prijs is de totale prijs zoals vermeld in de overeenkomst en is niet herzienbaar. 

 

2.2 De totale prijs vermeld in de overeenkomst is inclusief BTW en andere belastingen en taksen van welke overheid dan ook. 

 

 

3. Levering 

3.1 De levering vindt plaats op de zetel van het bedrijf na volledige betaling van de prijs, tenzij schriftelijk anders bepaald. 

 

3.2 De overeenkomst vermeldt de uiterste leveringsdatum. Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert het bedrijf de koopwaar niet later dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.  

 

3.3 Ingeval het voertuig niet op de uiterste leveringsdatum die tussen partijen is overeengekomen, kan worden geleverd, heeft de klant het recht om de overeenkomst onverwijld te beëindigen wanneer de leveringsdatum voor hem of haar essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de overeenkomst. In de andere gevallen is de klant gerechtigd om een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen. Indien het voertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn opnieuw niet wordt geleverd, heeft de klant het recht om de overeenkomst onverwijld te beëindigen. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd zullen de door de klant reeds betaalde bedragen onverwijld na de beëindiging van de overeenkomst door het bedrijf aan de klant worden teruggestort.  

 

3.4. Weigert de klant ten laatste op de leveringsdatum de koopwaar in ontvangst te nemen of maakt de klant de levering door het bedrijf onmogelijk, dan is het bedrijf na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechtelijkere machtiging te schorsen of te ontbinden, behoudens in geval van overmacht. In dat geval is het bedrijf gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 10% van de totale prijs (ten gevolge van stallingkosten, administratieve kosten, enz.), met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van het bedrijf om de meerdere schade te bewijzen.  

 

3.5. De klant erkent dat wanneer de overeenkomst een nieuw voertuig betreft, de mogelijkheid bestaat dat de geleverde koopwaar in sommige details licht kan afwijken van het bestelde model. 

 

 

4. Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud 

4.1 De koopwaar wordt altijd geleverd af fabriek/magazijn en wordt op de plaats van de levering aanvaard.  

 

4.2 De koopwaar blijft eigendom van het bedrijf tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en de aanhorigheden. De verantwoordelijkheid en het risico op verlies of beschadiging van de koopwaar gaat over op de klant zodra hij of een door hem aangewezen persoon (die niet de vervoerder is) de koopwaar fysiek in bezit neemt. Wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van de koopwaar, wordt het risico op verlies of beschadiging overgedragen aan de klant bij levering aan de vervoerder, als deze van de klant de opdracht heeft gekregen de koopwaar te vervoeren en deze keuze niet door het bedrijf was geboden. 

 

 

5. Facturatie en betaling 

5.1 Het bedrijf mag geen voorschot eisen dat hoger is dan 15% van de prijs conform artikel 2.2. en wordt betaald binnen 7 dagen na ondertekening van de overeenkomst. 

 

5.2 De totale prijs of het saldo zijn betaalbaar bij levering op de zetel van het bedrijf, contant en zonder korting. 

 

5.3 Ingeval van laattijdige of achterstallige betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur, berekend aan een rentevoet van 7%.  

 

5.4 Bij een gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, wordt elk verschuldigd bedrag daarenboven van rechtswege vermeerderd met 10%, met een minimum van 250,00 EUR, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding wordt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met de rentevoet bepaald in artikel 5.3.. 

 

5.5 Ingeval van niet betaling op de vervaldag is het bedrijf tevens gerechtigd om na aangetekende ingebrekestelling en zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant middels een aangetekende kennisgeving in die zin. In dat geval kan het bedrijf de koopwaar terughalen waar zij zich bevindt en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 10% van de totale prijs, met een minimum van 250,00 EUR, het meer gevorderde door het bedrijf te bewijzen. 

 

5.6 Eveneens in geval van niet betaling op de vervaldag behoudt het bedrijf zich het recht voor nog niet geleverde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen middels een aangetekende kennisgeving in die zin aan de klant.  

 

5.7 Indien het bedrijf haar verplichtingen niet nakomt ingevolge foutieve tekortkoming, beschikt de klant over dezelfde rechten als vermeld in de artikelen 5.3 t.e.m. 5.6.. 

 

 

6. Garantie  

6.1 De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor verborgen gebreken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de klant.  

 

6.2. De wettelijke garantie van 2 jaar conform artikel 1649bis e.v. B.W. is van toepassing op de geleverde koopwaar. Betreft de koopwaar een tweedehands voertuig, dan geldt een garantieperiode van 1 jaar vanaf de levering. De normale slijtage van het tweedehands voertuig op het ogenblik van de levering valt niet onder de garantie, net zomin als de onderdelen en stukken die redelijkerwijze worden vervangen binnen het jaar na aankoop, zoals banden, remmen en batterijen. 

 

6.2. In geval van een gebrek aan overeenstemming van de koopwaar met hetgeen tussen de partijen werd overeengekomen, dient de klant het bedrijf hiervan in ieder geval op de hoogte te brengen binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum waarop hij dit heeft vastgesteld, dit op straffe van verlies van het recht op enige tussenkomst vanwege het bedrijf. 

 

6.3 Voormelde bepalingen doen geen afbreuk aan de plicht van de klant om de koopwaar op het ogenblik van de levering te controleren en eventuele zichtbare gebreken onmiddellijk bij levering te melden, dit op straffe van verlies van het recht op enige tussenkomst vanwege het bedrijf. O.m. hagelschade wordt beschouwd als een zichtbaar gebrek.  

 

6.4 Voor de werken die door het bedrijf aan het voertuig uitgevoerd worden buiten het kader van de garantieregeling zoals opgenomen onder de artikelen 6.2 en 6.3, biedt het bedrijf een garantie van 3 maanden te rekenen vanaf de levering van het voertuig door het bedrijf na uitvoering van de werken, met dien verstande dat het bedrijf onder deze garantie enkel en alleen gehouden kan worden om kosteloos nieuwe herstellingswerken uit te voeren.  

 

6.5. De klant behoudt zijn recht op wettelijke garantie ook wanneer hij de koopwaar laat onderhouden of herstellen buiten het netwerk van de autofabrikant erkende herstellers, tenzij de uitgevoerde herstellingen of onderhoud van deze derde aan de basis van het gebrek ligt. 

 

6.6 Buiten het kader van de wettelijke garantie conform de artikelen 6.2 en 6.3 is de verantwoordelijkheid van het bedrijf tegenover de klant, om welke reden ook, beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de geleverde koopwaar zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie, en beloopt maximaal de door het bedrijf gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft. 

 

 

7. Overname oud voertuig 

7.1 Heeft de overeenkomst zowel betrekking op de verkoop van een voertuig door het bedrijf als op de overname van het voertuig, eigendom van de klant, dan is de overname afhankelijk van de levering van de koopwaar dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst, evenals van het bewijs dat de klant de eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan beschikken. De overnameprijs zoals vermeld op de overeenkomst is definitief, tenzij het voertuig niet meer voldoet aan de specifieke eisen zoals vermeld in de overeenkomst. In ieder geval neemt de klant de verbintenis op zich om het over te nemen voertuig verder als een goed huisvader te onderhouden en het bij levering van het nieuwe voertuig in dezelfde staat aan het bedrijf aan te bieden als bij de eerdere aanbieding.  

 

7.2. De waardevermindering van het over te nemen voertuig als gevolg van een vertraging in de levering van de koopwaar dat aan de klant is verkocht, is voor rekening van het bedrijf. 

 

 

8. Klachten en geschillen 

8.1. In geval van een klacht of een vraag kan de klant het bedrijf steeds contacteren op volgend telefoonnummer 050/311792 of e-mailadres info@rijmaran.be 

 

8.2. In geval van een geschil verbinden het bedrijf en de klant zich ertoe om alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Als zij onderling geen oplossing vinden, kan het geschil zonder afbreuk te doen aan eventuele rechtsvordering ingediend worden bij de verzoeningscommissie AUTOMOTO (Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel, met telefoonnummer +32 2 778 62 47). 

 

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

9.1. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht, en voor alles wat hier niet uitdrukkelijk is geregeld, wordt naar het gemeen recht verwezen. 

 

9.2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken aangeduid door artikel 624, 1°,  2° en 4° Ger. W. bevoegd.  

;